2024

 1. Intrinsic Grain Boundary Structure and Enhanced Defect States in Air-Sensitive Polycrystalline 1T’-WTe2 Monolayer
  Zenglong Guo, Mengjiao Han, Shengfeng Zeng, Zhouyi Yin, Junyang Tan, Kangdi Niu, Erding Zhao, Yue Zhao*, Bilu Liu*, Xiaolong Zou*, Junhao Lin*
  Adv. Mater., 2024, 2402219
 2. Facet-engineered growth of non-layered 2D manganese chalcogenides
  Jingwei Wang, Junyang Tan, Liqiong He, Zhenqing Li, Shengnan Li, Yunhao Zhang, Huiyu Nong, Qinke Wu, Qiangmin Yu, Xiaolong Zou, Hui-Ming Cheng, Bilu Liu*
  Advanced Powder Materials, 3, 100164, 2024

2023

 1. Topological defects and their induced metallicity in monolayer semiconducting γ-phase group IV monochalcogenides
  Shengfeng Zeng, Xiaolong Zou*
  Sci. China Mater.,  66, 1132–1139 (2023)
 2. Accelerated prediction of Cu-based single-atom alloy catalysts for CO2 reduction by machine learning
  Dashuai Wang#, Runfeng Cao#, Shaogang Hao*, Chen Liang, Guangyong Chen, Pengfei Chen, Yang Li, Xiaolong Zou*
  Green Energy & Environment, 8, 3, 820-830, 2023
 3. Probing complex stacking in a layered material via electron-nuclear quadrupolar coupling
  Li Cheng, Linpeng Nie, Xuanyu Long, Li Liang, Dan Zhao, Jian Li, Zheng Liu*, Tao Wu*, Xianhui Chen, Wenhui Duan, and Xiaolong Zou*
  Phys. Rev. Materials,  7, L091001, 2023
 4. Negative thermal expansion of the stars of David in a 1⁢????−Nb⁢Se2 monolayer at about 50 K
  Li Cheng, Chen Liang, Xiaolong Zou, Zheng Liu, Jian Wu*, Shunhong Zhang*, and Shuang Qiao*
  Phys. Rev. B,  108, 214103, 2023
 5. Ampere-Level Current Density CO2 Reduction with High C2+ Selectivity on La(OH)3-Modified Cu Catalysts
  Shuqi Hu, Yumo Chen, Zhiyuan Zhang, Shaohai Li, Heming Liu, Xin Kang, Jiarong Liu, Shiyu Ge, Jingwei Wang, Wei Lv, Zhiyuan Zeng, Xiaolong Zou, Qiangmin Yu*, Bilu Liu*
  Small, 2024, 20, 2308226

2022

 1. Fully auxetic and multifunctional of two-dimensional δ-GeS and δ-GeSe
  Zhenqing Li*, Yue Gu, Chaoyu He, Xiaolong Zou
  Phys. Rev. B 106, 035426 (2022)
 2. Dual-metal precursors for the universal growth of non-layered 2D transition metal chalcogenides with ordered cation vacancies
  Junyang Tan, Zongteng Zhang, Shengfeng Zeng, Shengnan Li, Jingwei Wang, Rongxu Zheng, Fuchen Hou, Yinping Wei, Yujie Sun, Rongjie Zhang, Shilong Zhao, Huiyu Nong, Wenjun Chen, Lin Gan, Xiaolong Zou, Yue Zhao*, Junhao Lin*, Bilu Liu*, Hui-Ming Cheng*
  Science Bulletin (2022) DOI: 10.1016/j.scib.2022.06.022
 3. Epitaxial growth of inch-scale single-crystal transition metal dichalcogenides through the patching of unidirectionally orientated ribbons
  Pengfei Yang, Dashuai Wang, Xiaoxu Zhao, Wenzhi Quan, Qi Jiang, Xuan Li, Bin Tang, Jingyi Hu, Lijie Zhu, Shuangyuan Pan, Yuping Shi, Yahuan Huan, Fangfang Cui, Shan Qiao, Qing Chen, Zheng Liu, Xiaolong Zou*, Yanfeng Zhang*
  Nat. Commun., 13, 3238 (2022) 
 4. Photoluminescence Lightening: Extraordinary Oxygen Modulated Dynamics in WS2 Monolayers
  Ziyu Luo, Weihao Zheng, Nannan Luo, Bo Liu, Biyuan Zheng, Xing Yang, Delang Liang, Junyu Qu, Huawei Liu, Ying Chen, Ying Jiang, Shula Chen*, Xiaolong Zou*, Anlian Pan*
  Nano Lett. 2022, 22, 5, 2112–2119
 5. Single-Atom Pt Anchored on Oxygen Vacancy of Monolayer Ti3C2Tx for Superior Hydrogen Evolution
  Jiangjiang Zhang#, Erqing Wang#, Shiqiang Cui, Shubin Yang, Xiaolong Zou, Yongji Gong*
  Nano Lett. 22, 1398-1405 (2022)
 6. Mechanical-electro-magnetic coupling in strained bilayer CrI3
  Shuqing Zhang, Xiaolong Zou*, Hui-Ming Cheng
  Sci. China Technol. Sci., 63, 1265-1271 (2020)
 7. Vanadium carbide with periodic anionic vacancies for effective electrocatalytic nitrogen reduction
  Chao Zhang#, Dan Wang#, Yuchi Wan, Ruitao Lv, Songmei Li, Bin Li, Xiaolong Zou*, Shubin Yang*
  Mater. Today, DOI: 10.1016/j.mattod.2020.04.031 (2020)
 8. Pressure-Dependent Intermediate Magnetic Phase in Thin Fe3GeTe2 Flakes
  Heshen Wang#, Runzhang Xu#, Cai Liu, Le Wang, Zhan Zhang, Huimin Su, Shanmin Wang, Yusheng Zhao, Zhaojun Liu, Dapeng Yu, Jia-Wei Mei*, Xiaolong Zou*, Jun-Feng Dai*
  J. Phys. Chem. Lett.11, 7313-7319 (2020)
 9. Excitons and Electron–Hole Liquid State in 2D γ‐Phase Group‐IV Monochalcogenides
  Nannan Luo, Wenhui Duan, Boris I Yakobson*, Xiaolong Zou*
  Adv. Funct. Mater., 30, 2000533 (2000)
 10. Epitaxial Growth of Centimeter-Scale Single-Crystal MoS2 Monolayer on Au(111)
  Pengfei Yang#, Shuqing Zhang#, Shuangyuan Pan, Bin Tang, Yu Liang, Xiaoxu Zhao, Zhepeng Zhang, Jianping Shi, Yahuan Huan, Yuping Shi, Stephen John Pennycook, Zefeng Ren, Guanhua Zhang, Qing Chen*, Xiaolong Zou*, Zhongfan Liu, Yanfeng Zhang*
  ACS Nano14, 5036-5045 (2020)
 11. Electric Field-Modulated Magnetic Phase Transition in van der Waals CrI3 Bilayers
  Runzhang Xu, Xiaolong Zou*
  J. Phys. Chem. Lett.11, 3152-3158 (2020)
 12. Thickness-Controlled Synthesis of CoX2 (X = S, Se, and Te) Single Crystalline 2D Layers with Linear Magnetoresistance and High Conductivity
  Xingguo Wang, Zhang Zhou, Peng Zhang, Shuqing Zhang, Yang Ma, Weiwei Yang, Hao Wang, Bixuan Li, Lingjia Meng, Huaning Jiang, Shiqiang Cui, Pengbo Zhai, Jing Xiao, Wei Liu, Xiaolong Zou, Lihong Bao, Yongji Gong*
  Chem. Mater.32, 2321-2329 (2020)
 13. High electron mobility, controllable magnetism and anomalous light absorption in a monolayered tin mononitride semiconductor
  Shuqing Zhang, Xiaolong Zou*
  J.  Mater. Chem. C8, 6396-6402 (2020)
 14. Structure and Dynamics of the Electronic Hetero-Interfaces in MoS2 by First-Principles Simulations
  Xiaolong Zou*, Zhuhua Zhang, Xiaobin Chen*, Boris I Yakobson*
  J. Phys. Chem. Lett.11, 1644-1649 (2020)
 15. Spontaneous self-intercalation of copper atoms into transition metal dichalcogenides
  Xiao-Chen Liu, Shuyang Zhao, Xueping Sun, Liangzi Deng, Xiaolong Zou, Youcheng Hu, Yun-Xiao Wang, Ching-Wu Chu, Jia Li, Jingjie Wu*, Fu-Sheng Ke*, Pulickel M Ajayan*
  Sci. Adv.6, eaay4092 (2020)
 16. Conversion of non-van der Waals solids to 2D transition-metal chalcogenides
  Zhiguo Du, Shubin Yang*, Songmei Li, Jun Lou, Shuqing Zhang, Shuai Wang, Bin Li, Yongji Gong, Li Song, Xiaolong Zou, Pulickel M Ajayan*
  Nature577, 492-496 (2020)
 17. Unsaturated Single Atoms on Monolayer Transition Metal Dichalcogenides for Ultrafast Hydrogen Evolution
  Yuting Luo, Shuqing Zhang, Haiyang Pan, Shujie Xiao, Zenglong Guo, Lei Tang, Usman Khan, Bao-Fu Ding, Meng Li, Zhengyang Cai, Yue Zhao, Wei Lv, Qingliang Feng, Xiaolong Zou*, Junhao Lin*, Hui-Ming Cheng, Bilu Liu*
  ACS Nano14, 767-776 (2020)


2019

 1. Scalable Production of Two-Dimensional Metallic Transition Metal Dichalcogenide Nanosheet Powders Using NaCl Templates toward Electrocatalytic Applications
  Yahuan Huan#, Jianping Shi#, Xiaolong Zou#, Yue Gong, Chunyu Xie, Zhongjie Yang, Zhepeng Zhang, Yan Gao, Yuping Shi, Minghua Li, Pengfei Yang, Shaolong Jiang, Min Hong, Lin Gu, Qing Zhang*, Xiaoqin Yan*, Yanfeng Zhang*
  J. Am. Chem. Soc.
  , 141, 18694-18703 (2019)
 2. Anisotropic Growth and Scanning Tunneling Microscopy Identification of Ultrathin Even‐Layered PdSe2 Ribbons
  Shaolong Jiang, Chunyu Xie, Yue Gu, Qinghua Zhang, Xianxin Wu, Yilin Sun, Wei Li, Yuping Shi, Liyun Zhao, Shuangyuan Pan, Pengfei Yang, Yahuan Huan, Dan Xie, Qing Zhang, Xinfeng Liu, Xiaolong Zou, Lin Gu, Yanfeng Zhang*
  Small
  , 15, 1902789 (2019)
 3. Mass Production of Two-Dimensional Materials by Intermediate-Assisted Grinding Exfoliation
  Chi Zhang, Junyang Tan, Yikun Pan, Xingke Cai, Xiaolong Zou, Hui-Ming Cheng*, Bilu Liu*
  Nat. Sci. Rev., nwz156 (2019)
 4. Coordination Engineering in Cobalt–Nitrogen-Functionalized Materials for CO2 Reduction
  Haoqian Zhou, Xiaolong Zou*, Xi Wu, Xin Yang, Jia Li*
  J. Phys. Chem. Lett., 10, 6551-6557 (2019)
 5. Electronic doping controlled migration of dislocations in polycrystalline 2D WS2
  Xiaolong Zou
  , Mingjie Liu, Boris I Yakobson*
  Small
  , 15, 1805145 (2019)
 6. Phonon–Grain-Boundary-Interaction-Mediated Thermal Transport in Two-Dimensional Polycrystalline MoS2
  Changpeng Lin, Xiaobin Chen*, Xiaolong Zou*
  ACS Appl. Mater. & Interfaces, 11, 25547-25555 (2019)
 7. Chemical Vapor Deposition Grown Large-Scale Atomically Thin Platinum Diselenide with Semimetal–Semiconductor Transition
  Jianping Shi, Yahuan Huan, Min Hong, Runzhang Xu, Pengfei Yang, Zhepeng Zhang, Xiaolong Zou, Yanfeng Zhang*
  ACS Nano, 13, 8442-8451 (2019)
 8. Real-Time Observing Ultrafast Carrier and Phonon Dynamics in Colloidal Tin Chalcogenide van der Waals Nanosheets
  Xufeng Li, Nannan Luo, Yuzhong Chen, Xiaolong Zou, Haiming Zhu*
  J. Phys. Chem. Lett.
  , 10, 3750-3755 (2019)
 9. Soft Porous Crystal Based upon Organic Cages That Exhibit Guest-Induced Breathing and Selective Gas Separation
  Zhifang Wang, Nivedita Sikdar, Shi-Qiang Wang, Xia Li, Meihui Yu, Xian-He Bu, Ze Chang, Xiaolong Zou, Yao Chen, Peng Cheng, Kuang Yu*, Michael J Zaworotko*, Zhenjie Zhang*
  J. Am. Chem. Soc., 141, 9408-9414 (2019)
 10. Group VB transition metal dichalcogenides for oxygen reduction reaction and strain-enhanced activity governed by p-orbital electrons of chalcogen
  Shuyang Zhao, Ke Wang, Xiaolong Zou*, Lin Gan*, Hongda Du, Chengjun Xu, Feiyu Kang, Wenhui Duan, Jia Li*
  Nano Research
  , 12, 925 (2019)
 11. Discovering superior basal plane active two-dimensional catalysts for hydrogen evolution
  Jing Zhang, Jingjie Wu, Xiaolong Zou, Ken Hackenberg, Wu Zhou, Weibing Chen, Jiangtan Yuan, Kunttal Keyshar, Gautam Gupta, Aditya Mohite, Pulickel M Ajayan, Jun Lou*
  Materials Today
  , 25, 28 (2019)
 12. Intrinsic Half‐Metallicity in 2D Ternary Chalcogenides with High Critical Temperature and Controllable Magnetization Direction
  Shuqing Zhang, Runzhang Xu, Wenhui Duan*, Xiaolong Zou*
  Adv. Funct. Mater.
  29, 1808380 (2019)
 13. Morphology and surface chemistry engineering toward pH-universal catalysts for hydrogen evolution at high current density
  Yuting Luo, Lei Tang, Usman Khan, Qiangmin Yu, Hui-Ming Cheng, Xiaolong Zou*, Bilu Liu*
  Nature Communications
  , 10, 269 (2019)
 14. Simultaneous Production and Functionalization of Boron Nitride Nanosheets by Sugar-Assisted Mechanochemical Exfoliation
  Shaohua Chen, Runzhang Xu, Jiaman Liu, Xiaolong Zou, Ling Qiu, Feiyu Kang, Bilu Liu*, Hui-Ming Cheng*
  Advanced Materials
  , DOI: https://doi.org/10.1002/adma.201804810 (2019)
 15. Epitaxial Growth of Two-Dimensional Metal-Semiconductor Transition-Metal Dichalcogenide Vertical Stacks (VSe2/MX2) and Their Band Alignments
  Zhepeng Zhang , Yue Gong, Xiaolong Zou, Porun Liu , Pengfei Yang, Jianping Shi, Liyun Zhao, Qing Zhang, Lin Gu, Yanfeng Zhang*
  ACS Nano, 13, 885-893 (2019)
 16. Space-confined growth of monolayer ReSe2 under a graphene layer on Au foils
  Chunyu Xie#, Shaolong Jiang#, Xiaolong Zou#, Yuanwei Sun, Liyun Zhao, Min Hong, Shulin Chen, Yahuan Huan, Jianping Shi, Xiebo Zhou, Zhepeng Zhang, Pengfei Yang, Yuping Shi, Porun Liu, Qing Zhang, Peng Gao, Yanfeng Zhang*
  Nano Research
  , 12, 149-157 (2019)

2018

 1. Saddle‐Point Excitons and Their Extraordinary Light Absorption in 2D β‐Phase Group‐IV Monochalcogenides
  Nannan Luo, Chong Wang, Zeyu Jiang, Yong Xu, Xiaolong Zou*, Wenhui Duan*
  Adv. Funct. Mater. 28, 1804581 (2018)
 2. Self‐Assembly of Large‐Area 2D Polycrystalline Transition Metal Carbides for Hydrogen Electrocatalysis
  Xining Zang#*, Wenshu Chen#, Xiaolong Zou#, J Nathan Hohman, Lujie Yang, Buxuan Li, Minsong Wei, Chenhui Zhu, Jiaming Liang, Mohan Sanghadasa, Jiajun Gu*, Liwei Lin*
  Adv. Mater.
  30, 1805188 (2018)
 3. Biotemplating Growth of Nepenthes-like N-Doped Graphene as a Bifunctional Polysulfide Scavenger for Li–S Batteries
  Qiucheng Li, Yingze Song, Runzhang Xu, Li Zhang*, Jing Gao, Zhou Xia, Zhengnan Tian, Nan Wei, Mark H Rümmeli, Xiaolong Zou, Jingyu Sun*, Zhongfan Liu*
  ACS Nano
  , 12, 10240 (2018)
 4. Two-Dimensional MoS2 Confined Co(OH)2 Electrocatalysts for Hydrogen Evolution in Alkaline Electrolytes
  Yuting Luo, Xu Li, Xingke Cai, Xiaolong Zou, Feiyu Kang, Hui-Ming Cheng, Bilu Liu*,
  ACS Nano, 12, 4565 (2018)
 5. A Universal Descriptor for Large-scale Screening of High Performance MXene-based Materials for Energy Storage and Conversion
  Wei Jiang, Xiaolong Zou*, Hongda Du, Lin Gan, Chengjun Xu, Feiyu Kang, Wenhui Duan, Jia Li*,
  Chem. Mater.
  , 30, 2687 (2018)
 6. Computational design and property predictions for two-dimensional nanostructures
  Runzhang Xu, Xiaolong Zou*, Bilu Liu, Hui-Ming Cheng*,
  Mater. Today
  , 21, 391 (2018)
 7. Vertical 1T‐TaS2 Synthesis on Nanoporous Gold for High‐Performance Electrocatalytic Applications
  Yahuan Huan#, Jianping Shi#, Xiaolong Zou#, Yue Gong, Zhepeng Zhang, Minghua Li, Liyun Zhao, Runzhang Xu, Shaolong Jiang, Xiebo Zhou, Min Hong, Chunyu Xie, He Li, Xingyou Lang, Qing Zhang, Lin Gu*, Xiaoqin Yan*, Yanfeng Zhang*
  Adv. Mater.
  30, 1705916 (2018)
 8. Batch production of 6-inch uniform monolayer molybdenum disulfide catalyzed by sodium in glass
  Pengfei Yang, Xiaolong Zou, Zhepeng Zhang, Min Hong, Jianping Shi, Shulin Chen, Jiapei Shu, Liyun Zhao, Shaolong Jiang, Xiebo Zhou, Yahuan Huan, Chunyu Xie, Peng Gao, Qing Chen, Qing Zhang, Zhongfan Liu, Yanfeng Zhang*
  Nat. Commun. 9, 919 (2018)
 9. Atomic Layers of MoO2 with Exposed High‐Energy (010) Facets for Efficient Oxygen Reduction
  Chao Zhang#, Xiaolong Zou#, Zhiguo Du, Jianan Gu, Songmei Li*, Bin Li, Shubin Yang*
  Small
  , 14, 1703960 (2018)
 10. Chemical Vapor Deposition Growth and Applications of Two-Dimensional Materials and Their Heterostructures
  Zhengyang Cai, Bilu Liu*, Xiaolong Zou, Hui-Ming Cheng*
  Chem. Rev.
  , 118, 6091 (2018)
 11. Mechanisms of the oxygen reduction reaction on B-and/or N-doped carbon nanomaterials with curvature and edge effects
  Xiaolong Zou
  *, Luqing Wang, Boris I Yakobson*
  Nanoscale, 10, 1129 (2018)

2017

 1. H2S+ SO2 produces water-dispersed sulfur nanoparticles for lithium-sulfur batteries
  Donghai Liu, Chen Zhang, Zhao Xu, Lei Zhang, Wei Lv, Xiaolong Zou, Feiyu Kang, Linjie Zhi, Hui-Ming Cheng, Quan-Hong Yang*
  Nano Energy, 41, 665 (2017)
 2. Half-Metallicity in Co-Doped WSe2 Nanoribbons
  Runzhang Xu, Bilu Liu, Xiaolong Zou*, Hui-Ming Cheng
  ACS Appl. Mater. & Interfaces
  9, 38796 (2017)
 3. How nitrogen-doped graphene quantum dots catalyze electroreduction of CO2 to hydrocarbons and oxygenates
  Xiaolong Zou
  *, Mingjie Liu, Jingjie Wu, Pulickel M Ajayan, Jia Li, Bilu Liu, Boris I Yakobson*
  ACS Catal.,
  7, 6245 (2017) 
 4. Nickelocene‐Precursor‐Facilitated Fast Growth of Graphene/h‐BN Vertical Heterostructures and Its Applications in OLEDs
  Qiucheng Li, Zifeng Zhao, Baoming Yan, Xiuju Song, Zhepeng Zhang, Jia Li, Xiaosong Wu, Zuqiang Bian, Xiaolong Zou*, Yanfeng Zhang*, Zhongfan Liu*
  Adv. Mater.
  , 29, 1701325 (2017)

 5. Single-Atomic Ruthenium Catalytic Sites on Nitrogen-Doped Graphene for Oxygen Reduction Reaction in Acidic Medium
  Chenhao Zhang, Junwei Sha, Huilong Fei, Mingjie Liu, Sadegh Yazdi, Jibo Zhang, Qifeng Zhong, Xiaolong Zou, Naiqin Zhao, Haisheng Yu, Zheng Jiang, Emilie Ringe*, Boris I Yakobson*, Juncai Dong*, Dongliang Chen, James M Tour*
  ACS Nano
  , 11, 6930 (2017)
 6. Theoretical Investigation of the Intercalation Chemistry of Lithium/Sodium Ions in Transition Metal Dichalcogenides
  Shaoxun Fan, Xiaolong Zou*, Hongda Du, Lin Gan, Chengjun Xu, Wei Lv, Yan-Bing He, Quan-Hong Yang, Feiyu Kang, Jia Li*
  J. Phys. Chem. C
  , 121, 13599 (2017)
 7. Carbon Dioxide Hydrogenation over a Metal-Free Carbon-Based Catalyst
  Jingjie Wu, Cun Wen, Xiaolong Zou, Juan Jimenez, Jing Sun, Yujian Xia, Marco-Tulio Fonseca Rodrigues, Soumya Vinod, Jun Zhong, Nitin Chopra, Ihab N Odeh, Guqiao Ding, Jochen Lauterbach, Pulickel M Ajayan
  ACS Catal.
  , 7, 4497 (2017)
 8. Direct growth of MoS2 single crystals on polyimide substrates
  Yongji Gong, Bo Li, Gonglan Ye, Shize Yang, Xiaolong Zou, Sidong Lei, Zehua Jin, Elisabeth Bianco, Soumya Vinod, Boris I Yakobson, Jun Lou, Robert Vajtai, Wu Zhou, Pulickel M Ajayan
  2D Mater., 4, 021028 (2017)

Prior to SIGS

 1. Exfoliated 2D transition metal disulfides for enhanced electrocatalysis of oxygen evolution reaction in acidic medium
  Jingjie Wu, Mingjie Liu, Kuntal Chatterjee, Ken P Hackenberg, Jianfeng Shen, Xiaolong Zou, Yong Yan, Jing Gu, Yingchao Yang, Jun Lou, Pulickel M Ajayan
  Adv. Mater. Interfaces, 3, 1500669 (2016)
 2. Strain-induced electronic structure changes in stacked van der Waals heterostructures
  Yongmin He, Yang Yang, Zhuhua Zhang, Yongji Gong, Wu Zhou, Zhili Hu, Gonglan Ye, Xiang Zhang, Elisabeth Bianco, Sidong Lei, Zehua Jin, Xiaolong Zou, Yingchao Yang, Yuan Zhang, Erqing Xie, Jun Lou, Boris Yakobson, Robert Vajtai, Bo Li, Pulickel Ajayan
  Nano Lett., 16, 3314 (2016)
 3. Metallic high-angle grain boundaries in single-layer polycrystalline WS2
  Xiaolong Zou
  , Boris I. Yakobson,
  Small, 11, 4503 (2015)
 4. Grain boundary structures and electronic properties of hexagonal boron nitride on Cu(111)
  Qiucheng Li, Xiaolong Zou, Mengxi Liu, Jingyu Sun, Yabo Gao, Yue Qi, Xiebo Zhou, Boris I. Yakobson, Yanfeng Zhang, and Zhongfan Liu,
  Nano Lett.,
  15, 5804 (2015)
 5. Environment-controlled dislocation migration in monolayer MoS2
  Xiaolong Zou
  , Mingjie Liu, Zhiming Shi, and Boris I. Yakobson
  Nano Lett., 15, 3495 (2015)
  News:
  http://www.futurity.org/molybdenum-disulfide-plastic-913532 http://www.rdmag.com/news/2015/05/brittle-plastic-one-breath?et_cid=4550612&et_rid=82443489&location=top
 6. Selectively doping barlowite for quantum spin liquid: a first-principles study
  Zheng Liu, Xiaolong Zou, Jia-Wei Mei, Feng Liu
  Phys. Rev. B
  92, 220102 (2015)
 7. An open canvas—2D materials with defects, disorder, and functionality (invited review)
  Xiaolong Zou and Boris I. Yakobson
  Accounts of Chemical Research,
  48, 73 (2015)
 8. Two-dimensional boron-nitrogen-carbon monolayers with tunable direct band gaps
  Miao Zhang#, Guoying Gao#, Alex Kutana, Yanchao Wang, Xiaolong Zou, John S. Tse, Boris I. Yakobson*, Hongdong Li*, Hanyu Liu*, and Yanming Ma
  Nanoscale,
  7, 12023 (2015)
 9. Enhanced thermoelectric figure of merit in thin GaAs nanowires
  Xiaolong Zou*, Xiaobin Chen, Huaqing Huang, Yong Xu*, and Wenhui Duan*,
  Nanoscale,
  7, 8776 (2015)
 10. Boron- and nitrogen-substituted graphene nanoribbons as efficient catalysts for oxygen reduction reaction
  Yongji Gong#, Huilong Fei#, Xiaolong Zou#, Shubin Yang*, Gonglan Ye, Zheng Liu, Robert Vajtai, Boris I. Yakobson, James M. Tour*, and Pulickel M. Ajayan*
  Chemistry of Materials, 27, 1181 (2015)
 11. Electro-Mechanical Anisotropy of Phosphorene
  Luqing Wang, Alex Kutana, Xiaolong Zou, Boris I. Yakobson*
  Nanoscale,
  7, 9746-9751 (2015)
 12. Tunable Magnetism in Transition-Meta-Decorated Phosphorene
  Xuelei Sui, Chen Si, Bin Shao, Xiaolong Zou, Jian Wu, Bin-Ling Gu, Wenhui Duan*
  J. Phys. Chem. C,
  119, 10059-10063 (2015)
 13. Achieving Highly Efficient, Selective, and Stable CO2Reduction on Nitrogen-doped Carbon Nanotubes
  Jingjie Wu, Ram Manohar Yadav, Mingjie Liu, Pranav Sharma, Chandra Sekhar Tiwary, Lulu Ma, Xiaolong Zou, Xiao-Dong Zhou*, Boris I. Yakobson, Jun Lou*, and Pulickel M. Ajayan*
  ACS Nano 9, 5364-5371 (2015)
 14. Vertical and in-plane heterostructures from WS2/MoS2 monolayers
  Yongji Gong, Junhao Lin, Xingli Wang, Gang Shi, Shidong Lei, Zhong Lin, Xiaolong Zou, Gonglan Ye, Robert Vajtai, Boris I. Yakobson, Humberto Terrones, Mauricio Terrones, Beng Kang Tay, Jun Lou, Sokrates T. Pantelides, Zheng Liu, Wu Zhou*, and Pulickel M. Ajayan*
  Nature Materials, 13, 1135-1142 (2014)
 15. Dislocation motion and grain boundary migration in two-dimensional tungsten disulfides
  Amin Azizi#, Xiaolong Zou#, Peter Ercius, Zhuhua Zhang, Ana Laura Elías, Néstor Perea-López, Mauricio Terrones, Boris I. Yakobson*, and Nasim Alem*
  Nature Communications
  5, 4867 (2014)
 16. Strain and structure heterogeneity in MoS2 atomic layers grown by chemical vapor deposition
  Zheng Liu#, Matin Amani#, Sina Najmaei, Quan Xu, Xiaolong Zou, Wu Zhou, Ting Yu, Caiyu Qiu, A. Glen Birdwell, Frank J. Crowne, Robert Vajtai, Boris I. Yakobson, Zhenhai Xia, Madan Dubey*, Pulickel M. Ajayan*, and Jun Lou*
  Nature Communications 5, 5246 (2014)
 17. Tailoring the physical properties of molybdenum disulfide monolayers by control of interfacial chemistry
  Sina Najmaei, Xiaolong Zou, Dequan Er Junwen Li, Zehua Jin, Weilu Gao, Qi Zhang, Sooyoun Park, Liehui Ge, Sidong Lei, Junichiro Kono, Vivek B. Shenoy, Boris I. Yakobson, Antony George*, Pulickel M. Ajayan*, and Jun Lou*
  Nano Lett.
  14, 1354-1361 (2014)
 18. Ferromagnetism and topological surface states of manganese doped Bi2Te3: insights from density-functional calculations
  Yuanchang Li, Xiaolong Zou, Jia Li*, and Gang Zhou
  J. Chem. Phys.
  140, 124704 (2014)
 19. Predicting dislocations and grain boundaries in two-dimensional metal-disulfides from the first principles
  Xiaolong Zou
  , Yuanyue Liu, and Boris I. Yakobson*
  Nano Lett.
  13, 253-258 (2013)
  News:
  http://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=3159 http://news.rice.edu/2012/12/14/dreidel-like-dislocations-lead-to-remarkable-properties-2/
 20. Vapor phase growth and grain boundary structure of molybdenum disulfide atomic layers
  Sina Najmaei#, Zheng Liu#, Wu Zhou#, Xiaolong Zou, Gang Shi, Sidong Lei, Boris I Yakobson, Juan-Carlos Idrobo, Pulickel M Ajayan, and Jun Lou*
  Nature Materials
  12, 754-759 (2013)
 21. Intrinsic structural defects in monolayer molybdenum disulfide
  Wu Zhou#*, Xiaolong Zou#, Sina Najmaei, Zheng Liu, Yumeng Shi, Jing Kong, Jun Lou, Pulickel M Ajayan, Boris I Yakobson, and Juan-Carlos Idrobo
  Nano Lett. 13, 2615-2622 (2013)
 22. Intrinsic magnetism of grain boundaries in two-dimensional metal dichalcogenides
  Zhuhua Zhang, Xiaolong Zou, Vincent H. Crespi, and Boris I. Yakobson*
  ACS Nano
  7, 10475-10481 (2013) (Cover paper) 
 23. Thickness-dependent patterning of MoS2 sheets with well-oriented triangular pits by heating in air
  Haiqing Zhou, Fang Yu, Yuanyue Liu, Xiaolong Zou, Chunxiao Cong, Caiyu Qiu, Ting Yu*, Zheng Yan, Xiaonan Shen, Lianfeng Sun, Boris I. Yakobson*, James M. Tour*
  Nano research
  6, 703-711 (2013)
 24. Interfacial thermal conductance of partially unzipped carbon nanotubes: Linear scaling and exponential decay
  Xiaobin Chen, Yong Xu*, Xiaolong Zou, Bing-Lin Gu, and Wenhui Duan
  Phys. Rev. B
  87, 155438 (2013)
 25. Tuning thermal conduction via extended defects in graphene
  Huaqing Huang, Yong Xu*, Xiaolong Zou, Jian Wu, and Wenhui Duan*
  Phys. Rev. B
  87, 205415 (2013) 
 26. Dislocations and grain boundaries in two-dimensional boron nitride
  Yuanyue Liu, Xiaolong Zou, and Boris I. Yakobson*
  ACS Nano
  6, 7053-7058 (2012)
 27. Electronic and magnetic properties of Boron Nitride Nanoribbons with topological line defects
  Peizhe Tang, Xiaolong Zou, Shanying Wang, Jian Wu, Haitao Liu, and Wenhui Duan*
  RSC Advances
  2, 6192-6199 (2012)
 28. Structural transition of large lead monoxide clusters
  Haitao Liu*, Xiaolong Zou, Chenchen Wang, Jun Yan, and Wenhui Duan
  Computational and Theoretical Chemistry
  983, 61-64 (2012)
 29. Adsorption of DNA/RNA nucleobases on hexagonal boron nitride sheet: an ab initio study
  Qing Lin, Xiaolong Zou, Gang Zhou, Rui Liu, Jian Wu, Jia Li*, and Wenhui Duan*
  Physical Chemistry Chemical Physics
  13, 12225-12230 (2011)
 30. Hydrogen storage in Ca-decorated, B-substituted metal organic framework
  Xiaolong Zou
  , Moon-Hyun Cha, Seungchul Kim, Manh Cuong Nguyen, Gang Zhou, Wenhui Duan, and Jisoon Ihm*
  International Journal of Hydrogen Energy
  35, 198-203 (2010)
 31. A Chemical Modification Strategy for Hydrogen Storage in Covalent Organic Frameworks
  Xiaolong Zou
  , Gang Zhou*, Wenhui Duan*, Keunsu Choi, and Jisoon Ihm
  J. Phys. Chem. C 114, 13402-13407 (2010)
 32. Preparing spin-polarized scanning tunneling microscope probes on capped carbon nanotubes by Fe doping: A first-principle study
  Xiaolong Zou
  , Gang Zhou, Jia Li, Binghai Yan, Jian Wu, Bing-Lin Gu, and Wenhui Duan*
  Applied Physics Letters
  94, 193106 (2009)
 33. Probing Superexchange Interaction in Molecular Magnets by Spin-Flip Spectroscopy and Microscopy
  Xi Chen, Ying-Shuang Fu, Shuai-Hua Ji, Tong Zhang, Peng Cheng, Xu-Cun Ma, Xiao-Long Zou, Wenhui Duan, Jin-Feng Jia, and Qi-Kun Xue*
  Phys. Rev. Lett
  . 101, 197208 (2008)